M14069 - L.Hari Sankar - Vishakam(Vishakha),Self Details
Name : L.Hari Sankar
Status :Employee
Education :M.Sc.
Occupation : QC.SS mill
Income :25000
Company :
Height :5.8
Complex :Fair
Family Details
Father's Name : N.Lakshmi Narasimman
Father's Occupation : (late)
Mother's Name :
Mother's Occupation :
Brothers : 1     Married : 0
Sisters : 0     Married : 0
GrandFather(Father Side) :
GrandFather(Mother Side) :
Birth Details
Place of Birth :     Janana Varisai : 1
Date of Birth : 1985-02-12     Time : 01:33:00 am
Tamil Year : Rakshasa(ராட்சச)     Tamil Month : Thai(தை)     29
Day : Monday(திங்கள்)     Naligai : 47.20
Thidhi : Sapthami(சப்தமி)
Horoscope Details
Rasi : -
Star : Vishakam(Vishakha),
Lagnam : Vrishchi(Scorpio)
Gothram : Maithrakula
Mathulam : Srilakula
    Dasa: Jupi(Guruவியா)-12Years(வருடம்)-4Months(மாதம்)-28Days(நாள்)

Venus(Shuk) Mars(Mangal) Drahead(Ragu)
Rasi
(ராசி)
Sun(Surya) Merc(Budh) Jupi(Guru)
Lagnam Saturn(Shani) Moon(Chand) DraTail(Ketu)
Jupi(Guru) Moon(Chand) DraTail(Ketu)
Amsham
(அம்சம்)
Merc(Budh) Saturn(Shani)
Drahead(Ragu) Lagnam Venus(Shuk) Mars(Mangal) Sun(Surya)