M13768 - V.Sudhakar - Ashwini,Paadam 2Self Details
Name : V.Sudhakar
Status :Employee
Education :B.Sc.,
Occupation : Senior Production Associate.Mo
Income :50000
Company :Hyderbad
Height :6
Complex :Fair
Family Details
Father's Name : R.Venkadesan.
Father's Occupation :
Mother's Name :
Mother's Occupation :
Brothers : 1     Married : 1
Sisters : 1     Married : 0
GrandFather(Father Side) :
GrandFather(Mother Side) :
Birth Details
Place of Birth :     Janana Varisai :
Date of Birth : 1980-06-09     Time : 07:18:07 am
Tamil Year : Raudhri(ரௌத்திரி)     Tamil Month : Vaikasi(வைகாசி)     27
Day : Monday(திங்கள்)     Naligai : 31.33
Thidhi : -
Horoscope Details
Rasi : Mesham(Aries)
Star : Ashwini,Paadam 2
Lagnam : Mithu(Gemini)
Gothram : Venukula
Mathulam : Maithrakula
    Dasa: DraTail(Ketuகேது)-4-4-16

Moon(Chand) Sun(Surya) Lagnam Merc(Budh) Venus(Shuk)
Rasi
(ராசி)
Drahead(Ragu)
DraTail(Ketu) Mars(Mangal) Jupi(Guru) Saturn(Shani)
Drahead(Ragu) Moon(Chand)
Venus(Shuk) Merc(Budh) Amsham
(அம்சம்)
Jupi(Guru)
Sun(Surya)
Lagnam Saturn(Shani) Mars(Mangal) DraTail(Ketu)