M13602 - S.Prasanna Varadharaj - Moolam(Moola)மூலம்,Not MentionedSelf Details
Name : S.Prasanna Varadharaj
Status :Employee
Education :BCA.,
Occupation : Senior elaim Processor.
Income :
Company :
Height :5.10
Complex :Fair
Family Details
Father's Name : Mr.Sridhar Guptha
Father's Occupation :
Mother's Name : Usha Rani
Mother's Occupation :
Brothers : 0     Married : 0
Sisters : 1     Married : 1
GrandFather(Father Side) :
GrandFather(Mother Side) :
Birth Details
Place of Birth : Salem     Janana Varisai :
Date of Birth : 1987-12-21     Time : 10:31:31 am
Tamil Year : Prabhava(பிரபவ)     Tamil Month : Margali(மார்கழி)     6
Day : Monday(திங்கள்)     Naligai : 9.49
Thidhi : Prathamai(பிரதமை)
Horoscope Details
Rasi : Dhanu(Sagittarius)
Star : Moolam(Moola)மூலம்,Not Mentioned
Lagnam : Kumbham(Aquarius)
Gothram : Putchakula
Mathulam : Devisetla
    Dasa: DraTail(Ketuகேது)-1-0-23

Jupi(Guru) Drahead(Ragu)
Lagnam Rasi
(ராசி)
Jupi(Guru)
Sun(Surya) Moon(Chand) Merc(Budh) Venus(Shuk) Mars(Mangal) DraTail(Ketu)
Saturn(Shani) Sun(Surya) Merc(Budh) Mars(Mangal)
Jupi(Guru) Venus(Shuk) DraTail(Ketu) Amsham
(அம்சம்)
Moon(Chand)
Drahead(Ragu) Lagnam