F411 - V.Bala Soundharya - Pooram(Purva Phalguni),Paadam 3Self Details
Name : V.Bala Soundharya
Status :UnEmployee
Education :B.Sc.,IT.,
Occupation :
Income :
Company :
Height :5.2
Complex :Fair
Family Details
Father's Name : R.Venkat Ragupathi
Father's Occupation : Sri Soundharya Traders.
Mother's Name :
Mother's Occupation :
Brothers : 1     Married : 0
Sisters : 0     Married : 0
GrandFather(Father Side) :
GrandFather(Mother Side) :
Birth Details
Place of Birth : Dharapuram     Janana Varisai :
Date of Birth : 1994-11-27     Time : 11:10:10 am
Tamil Year :     Tamil Month :    
Day :     Naligai : 12.01
Thidhi : Navami(நவமி)
Horoscope Details
Rasi : Simha(Leo)
Star : Pooram(Purva Phalguni),Paadam 3
Lagnam : Makaram(Capricorn)
Gothram : Punagasela
Mathulam : Ananthakula
    Dasa: Venus(Shukசுக்)-5-11-9

DraTail(Ketu)
Saturn(Shani) Rasi
(ராசி)
Lagnam Mars(Mangal) Moon(Chand)
Sun(Surya) Jupi(Guru) Merc(Budh) Drahead(Ragu) Venus(Shuk)
Drahead(Ragu) Mars(Mangal) Lagnam
Amsham
(அம்சம்)
Merc(Budh)
Saturn(Shani) Jupi(Guru)
Venus(Shuk) Sun(Surya) Moon(Chand) DraTail(Ketu)