F327 - K.Dhivya - Vishakam(Vishakha),Self Details
Name : K.Dhivya
Status :UnEmployee
Education :M.Com.,
Occupation :
Income :
Company :
Height :5.4
Complex :Medium
Family Details
Father's Name : R.Kannaraman
Father's Occupation : MahaLakshmi Store
Mother's Name :
Mother's Occupation :
Brothers : 0     Married : 0
Sisters : 0     Married : 0
GrandFather(Father Side) :
GrandFather(Mother Side) :
Birth Details
Place of Birth :     Janana Varisai :
Date of Birth : 1991-03-06     Time : 09:14:00 pm
Tamil Year : Pramodhoodha(பிரமோதூத)     Tamil Month : Maasi     22
Day : Wednesday(புதன்)     Naligai : 36.45
Thidhi : Sashti(சஷ்டி)
Horoscope Details
Rasi : -
Star : Vishakam(Vishakha),
Lagnam : Tulam(Libra)
Gothram : Vasthrakula
Mathulam : Venukula
    Dasa: Jupi(Guruவியா)-2-4-0

Merc(Budh) Venus(Shuk) Mars(Mangal)
Sun(Surya) Rasi
(ராசி)
Jupi(Guru) DraTail(Ketu)
Saturn(Shani) Drahead(Ragu)
Sun(Surya) Lagnam
Sun(Surya)
Amsham
(அம்சம்)
Moon(Chand) Mars(Mangal) DraTail(Ketu)
Saturn(Shani) Drahead(Ragu) Merc(Budh)
Venus(Shuk) Lagnam Jupi(Guru)